Køb gavekort

Her finder du svar på dine praktiske spørgsmål

Åbningstider
Campingpladsen er åben fra den 26. marts til 26. september 2021.
Hver dag fra 8:00 – 22:00
Ankomst og afrejse

Ankomst:
Check-in 12:00 – 22:00
Check-in for familiehytter 15:00 – 22:00
Obs! Ved senere ankomst kontakt os på telefon +45 9858 8032 eller mail info@922.dk

Afrejse:
Check-ud i sommerferien (uge 26 til 34) fra kl. 8:00 -­ 12:00
Check-ud i lavsæson fra kl. 8:00 – 14:00
Check-ud i sommerferien (uge 26 til 34) for familiehytter fra kl. 8:00 – 10:00
Check-ud for familiehytter i lavsæson fra kl. 8:00 – 12:00 

Ønsker du at blive længere på pladsen (gælder ikke for hytter) end de angivne tidspunkter er prisen følgende:

Sommerferie (uge 26 til 34)
Fra kl. 12:00 – 17:00: DKK 170,- inkl. campingvogn og personer.
Efter kl. 17:00: betales for en ekstra dag.

Lavsæson
Fra kl. 14:00 – 17:00: betales alm. gæstebillet.
Efter kl. 17:00: betales for en ekstra dag.

WiFi
På Kattegat Strand Camping kan du kvit og fri surfe rundt på nettet, uden at det koster dig ekstra. Vi har nemlig valgt at inkludere wifi i prisen, så du uden problemer kan holde dig opdateret, imens du nyder din ferie.

Vi kører på en ny fibernet forbindelse (1000/1000 Mbit/s) og størstedelen af campingpladsen, ca. 80%, ligger inden for wifi-dækningsområdet.

Strøm på pladsen

Når sommernatten ruller ind over pladsen er det altid dejligt at kunne tænde for lidt lys, så du ikke skal sidde i mørke og nyde det gode glas rødvin med dem du holder af.

På alle campingpladsens enheder er der derfor 10-16 amp. tilslutning. For at tilslutte strømmen skal du selv medbringe et CEE stik. Stikket kan også købes på pladsen. Pris DKK 150,00.

El-bil og opladning

På Kattegat Strand Camping har vi naturligvis sørget for, at du kan få strøm på din El-bil. Dette er dog mod betaling.

Der er følgende muligheder:
● Kraftstik med 16 ampere-stik med 3 faser (400 V)
● 32 ampere-stik med én fase (240 V)

Regler for alle campister

Der skal være ro på pladsen mellem kl. 23:00 og 7:00. I dette tidsrum er al motorkørsel på campingpladsen forbudt. Biler må dog køre fra indkørsel til enhed, men ikke rundt på campingpladsen.
MAX. hastighed i bil er 15 km/h. PAS PÅ BØRNENE!

Gæstebiler skal parkere på P-pladsen udenfor bommen.

Brandregler
Husk at holde 3 meters brand afstand til naboen.
Gæstebesøg er fra kl. 8:00 til 22:00. Pris kr. 50,-/person inkl. entré til Swimmingpool

Indkørsel til pladsen
Porten til campingpladsen er åben fra 7:00 til 23:00. Som campist får du en personlig kode til vores bomanlæg, så du frit kan køre ud og ind i åbningstiden.
VIGTIGT! Koden skal tastes hver gang. Har du brug for at køre uden for ovennævnte tidsrum, skal du parkere på p-pladsen udenfor campingpladsen.

Fastligger regler

Almindelige lejebetingelser

 1. Lejeaftalen gælder kun for de i aftalen anførte personer. Det er ikke tilladt at tage fast bopæl på campingpladsen, ligesom tilmelding til folkeregisteret på pladsens adresse ikke må finde sted.
 2. Overnattende gæster skal betale almindeligt overnatningsgebyr.
 3. Dagsgæster må ikke køre ind på campingpladsen, men skal parkere på parkeringspladsen. Dagsgæster, der opholder sig på pladsen efter kl. 23.00 betragtes som overnattende gæster og afkræves almindeligt overnatningsgebyr.
 4. Lejeren kan ikke overdrage sine rettigheder ifølge lejeaftalen til andet, ligesom lejeren ej heller kan fremleje sæsonpladsen (evt. fremleje skal godkendes af KSC).
 5. Sæsonpladsen skal være taget i brug senest 1 måned efter lejemålets påbegyndelse.
 6. Ved lejerens midlertidige fraflytning i ferie og lignende forbeholder lejerchefen sig ret til at disponere over sæsonpladsen. Meddeler lejeren samtidig tilbagekomstdatoen, vil lejrchefen så vidt muligt sørge for, at lejeren pr. denne dato igen kan disponere over sæsonpladsen. Er dette ikke muligt vil lejeren få tilbudt en anden plads indtil den lejede plads atter bliver ledig.
 7. De opstillede affaldssække/containere må kun benyttes til almindeligt køkkenaffald og lignende. Andet affald (gl. stole, køleskabe, tæpper, fortelte m.v.) skal lejeren fjerne ved egen foranstaltning, hvis lejrchefen ikke kan anvise et sted hertil.
 8. I lejeperioden er lejeren berettiget til at benytte sæsonpladsen til opstilling af campingvogn med fortelt eller til teltslagning. Der må kun parkeres 1 bil (dog 2 på store pladser m. tilkøb) på sæsonpladsen. Både, påhængsvogne og lign. må kun medtages og opbevares på sæsonpladsen på forudindgået aftale.
 9. Det er ikke tilladt at skyde genvej gennem beplantninger og hegn – veje og stier skal benyttes.
 10. I tidsrummet kl. 23.00- kl. 07.00 er al motorkørsel forbudt (bom-åbning mellem kl. 23.00 og kl. 7.00 afregnes kontant DKK 300,-, dog ikke i nødstilfælde).
 11. Lejeren er forpligtet til at overholde bestemmelserne i: a) Miljø- og Energiministeriets campingreglement af den 26. januar 2000 og de dertil knyttede regler om campingvognenes mobilitet, enhedspladsernes indretning og Campingrådets ID- nr.-ordning. Reglerne om campingvognenes mobilitet og enhedspladsernes indretning er vedhæftet kontrakten som bilag A og B, og lejeren erklærer ved sin underskrift på kontrakten at have modtaget bilagene. b) de gældende ordensregler på de af Campingrådet godkendte campingpladser. Lejrchefens anvisninger i henhold til såvel pkt. a som b skal altid følges.
 12. Hvis ikke andet skriftligt aftales, skal sæsonpladsen af lejeren være ryddet og rengjort på datoen for lejeaftalens udløb. Foretager lejeren ikke oprydningen, er lejrchefen berettiget til at lade denne foretage, idet der herfor afkræves lejeren et fast gebyr på kr. 500,00. Lejrchefen er uden ansvar af nogen art for efterladte effekter – herunder campingvogne/telte.
 13. Det betragtes som væsentlig misligholdelse af lejeaftalen, at de i aftalen fastsatte ydelser ikke betales rettidigt. Det er dog en betingelse for at gøre misligholdelse gældende, at det forfaldne beløb ikke indbetales efter forløbet af 7 dage efter, at påkrav er sendt til lejer ved almindeligt brev/mail. Ved fremsendelse af påkrav påløber et ekspeditionsgebyr på kr. 300,00, som tillægges det skyldige beløb. At bestemmelserne indeholdt i nærværende Almindelige lejebetingelser ikke overholdes af lejeren og dennes husstand – herunder henvises særligt til indholdet af pkt. 11. Ovennævnte opremsning af, hvad der anses for væsentlig misligholdelse er alene en eksemplifikation og er ikke udtømmende. I tilfælde af væsentlig misligholdelse er lejrchefen berettiget til straks at bortvise lejeren fra campingpladsen og ophæve lejeaftalen til øjeblikkeligt ophør. Er lejeren noget beløb skyldig i forbindelse med lejemålets ophævelse eller udløb, forbeholder lejrchefen sig ret til udover sædvanlige retsskridt enten at udøve tilbageholdsret over lejerens campingvogn indtil tilgodehavendet er betalt eller at fjerne campingvognen fra sæsonpladsen og stille denne med effekter på offentligt areal for lejerens regning og risiko i enhver henseende. Dog er det en forudsætning, at lejeren med 8 dages varsel ved almindeligt brev/mail forgæves er blevet opfordret til at afhente campingvognen og ryddeliggøre sæsonpladsen. Er lejeren intet beløb skyldig i forbindelse med lejrchefens ophævelse af lejeaftalen eller dennes udløb i øvrigt, forbeholder lejrchefen sig udover sædvanlige retsskridt, ret til at stille campingvognen med effekter på offentligt areal efter fremsendelse af påkrav som anført ovenfor.
 14. Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå mellem parterne i anledning af nærværende aftale, afgøres ved retten i Aalborg, der er aftalt som parternes værneting.
 15. Alle beløb er incl. 25% moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser.

Mobilitetskrav – bilag A

(Skal ses i sammenhæng med enhedspladsernes indretning, ID.nr.ordning og kontrolfunktionen)

Campingvogne skal ikke nødvendigvis være af en sådan teknisk/mekanisk tilstand, at de uden videre vil kunne godkendes til en færdselsregistrering af Statens Bilinspektion. Det er lejrchefens ansvar at sørge for, at gæsten opfylder følgende:

 • Træktøjet skal være brugbart og fast monteret på campingvognen.
 • Campingvognen skal være monteret med funktionsdygtige fælge og dæk.
 • Opklodsning af campingvognens støtteben – evt. med bukke 􏰀 er tilladt.
 • Bortset fra et evt. fortelt, der hurtigt skal kunne fjernes, skal campingvognen være umiddelbar mobil (flytbar). Der må ikke være hverken små eller store tilbygninger eller lægivende konstruktioner f.eks. under campingvognen af et materiale som vandfast finer o.lign., der ikke umiddelbart kan fjernes.

Enhedspladsernes indretning – bilag B

(Skal ses i sammenhæng med mobilitetskravet, ID.nr.ordning og kontrolfunktionen)

1) Beplantning

Enhedspladserne kan af lejrchefen hegnes med beplantninger efter en samlet plan for hele campingpladsen.

Beplantningen må ikke være til hinder for, at en campingvogn – uanset størrelse – til enhver tid kan køres til og fra enhedspladsen.

Det tilrådes, at der højst er beplantning omkring 3 af enhedspladsens sider – forefindes eller foretages yderligere beplantning, skal mindst halvdelen af den 4. side (vejfacaden) være uden beplantning.

2) Hegn og læsejl

De i handlen normalt forekommende læsejl må opstilles – dog ikke opsat på trækonstruktioner eller campingpladsens træer.

Faste og permanente hegn – eksempelvis flethegn, plastikhegn, trådhegn m.v. – må ikke forefindes eller opsættes.

I forbindelse med nyplantninger omkring enhedspladsen kan lejrchefen dog midlertidigt lade opsætte mindre trådhegn eller fodhegn til beskyttelse af planterne.

3) Haver

Nytte- og prydhaver må ikke etableres, ligesom udplantning af blomster og lignende på enhedspladsen ikke må finde sted.

Opstilling af et mindre antal flytbare plantekrukker kan finde sted umiddelbart ved campingvognen, såfremt lejrchefen på den enkelte campingplads accepterer dette.

4) Belægninger

Der kan efter lejrchefens anvisning nedlægges 2 rækker kørefliser i niveau med naturligt terræn/tilsvarende terrænforstærkning, således at kørsel til og fra enhedspladsen kan ske uden gener og skader.

I stedet for kørefliser anbefales dog brug af græsarmeringssten af hensyn til synsindtrykket.

I øvrigt må der ikke graves på enhedspladsen, ligesom der ikke må anlægges terrasser af fliser, træ eller lignende.

I fortelte accepteres etablering af teltbund bestående af gulvtæppe, træbelægning, fliser eller lignende.

5) Bygningskonstruktioner m.m.

Der må ikke under nogen form opføres bygninger/bygningsdele – hverken fritstående eller tilbygget den opstillede campingvogn.

Det er efter lejrchefens anvisning tilladt at opsætte et sædvanligt fortelt til campingvognen i teltdug og uden faste vægge, tagrender, vinduer og døre. Forteltet skal kunne nedtages i løbet af 15-30 minutter.

6) Antenner m.m.

Fritstående antennemaster, flagstænger og lignende må ikke opstilles på enhedspladsen. Antenner, incl. paraboler, accepteres, når de monteres på campingvognen.

Kattegat Strand Camping (KSC)

Force Majeure

Såfremt lejemålet forhindres af forhold uden for Kattegat Strand Campings indflydelse (katastrofe, optøjer, strejke, pandemier, Covid-19 eller lign.), hæfter Kattegat Strand Camping ikke herfor, og der tilkommer ikke lejeren nogen godtgørelse.

Fortrydelsesret og refusion

Eventuelle reklamationer skal fremsættes straks efter ankomst eller umiddelbart efter fejlens opståen. Krav om erstatning skal skriftligt meddeles Kattegat Strand Camping inden afrejse. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, prisstigninger og lign.

Booking er bindende og kan ikke blive refunderet i tilfælde af afbestilling, medmindre afbestillingsforsikringen på forhånd er tilkøbt og reglerne derfor overholdes (jvf. afbestillingsforsikring).

Afbestillingsforsikring

Ved bestillingen af ferien har du mulighed for at tegne en afbestillingsforsikring, som ved bl.a. akut opstået sygdom el. lignende*, giver dig mulighed for at kunne afbestille rejsen, uden at det koster dig andet end prisen for afbestillingsforsikringen, administrationsgebyret og en lægeerklæring.

Vælg en afbestillingsforsikring og få alle* dine penge tilbage, hvis du er nødt til at afmelde din ferie – uanset årsag. Booker du din ferie uden at bestille en afbestillingsforsikring, bindes du for det fulde beløb, uanset hvornår du afbestiller. Vi anbefaler derfor alle vores campister at tilkøbe denne forsikring.

Hvad består en afbestillingsforsikring af:

 • En afbestillingsforsikring koster fra 75 kr. og op til 300 kr. alt efter periode, om du har bestilt en almindelig plads, bor i tipi eller familiehytte.
 • Køber du en afbestillingsforsikring og får brug for at afbestille din ferie, kan du op til 20 dage før din ferie starter, få det fulde beløb retur.* 
 • Køber du en afbestillingsforsikring og afbestiller din ferie under 20 dage før din ferie starter, får du halvdelen af beløbet retur.*

Afbestillingsforsikring skal købes samtidig med du booker din ferie i vores online booking system.
*Der fratrækkes et administrationsgebyr på 300 kr. plus afbestillingsforsikringen. 

Unge mennesker

Kattegat Strand Camping accepterer ikke, at unge under 21 år camperer uden forældre. Dette gælder både for alm. camping, luksushytter og leje af hhv. glamping-tipi og campingvogne.

Bookingbetingelser

Når du har booket en enhed, hytte eller campingvogn, fremsender Kattegat Strand Camping en bookingbekræftelse. Bestillingen er bindende.

Vi bestræber os på at friholde din reserverede enhed, men i sjældne tilfælde kan det forekomme, at reservationen flyttes til en anden tilsvarende enhed i samme område.

Vil du sikre dig mod dette, kan du betale fra kr. 100,- for vores Ikke flytbar tilkøbsmulighed.

Rejser du inden reservationsperiodens udløb, gives der ikke penge retur.

Cookie og privatliv

Du finder vores cookie og privatlivspolitik her.

Afbestillingsforsikring

Vælg en afbestillingsforsikring og få alle* dine penge tilbage, hvis du er nødt til at afmelde din ferie – uanset årsag. Booker du din ferie uden at bestille en afbestillingsforsikring, bindes du for det fulde beløb, uanset hvornår du afbestiller. Vi anbefaler derfor alle vores campister at tilkøbe denne forsikring.

Hvad består en afbestillingsforsikring af:

 • En afbestillingsforsikring koster fra 75 kr. og op til 300 kr. alt efter periode, om du har bestilt en almindelig plads, bor i tipi eller familiehytte.
 • Køber du en afbestillingsforsikring og får brug for at afbestille din ferie, kan du op til 20 dage før din ferie starter, få det fulde beløb retur.* 
 • Køber du en afbestillingsforsikring og afbestiller din ferie under 20 dage før din ferie starter, får du halvdelen af beløbet retur.*

Afbestillingsforsikring skal købes samtidig med du booker din ferie i vores online booking system.
*Der fratrækkes et administrationsgebyr på 300 kr. plus afbestillingsforsikringen. 

FlexCamp

FlexCamp giver dig muligheden for frit at rykke din reservation til en anden periode, uden det koster ekstra. Det giver dig en super god fleksibilitet og gør det muligt for dig at booke ferie i god tid uden bekymringer

Vælg FlexCamp og få muligheden for at rykke din reservation hvis du: 

 • Bliver forhindret i at afholde din forudbestilte ferie
 • Vejrudsigten ikke tegner sig som ventet
 • Du i mellemtiden bliver inviteret til en vigtig begivenhed
 • Dit ferieønske på arbejdspladsen ikke bliver opfyldt
 • …..og hvad der ellers måtte være årsagen. 

OBS!
FlexCamp kan benyttes inden for og på tværs af sæsonerne, men flytter du f.eks. din ferie fra lavsæson til sommerferien, betales den difference der måtte være. FlexCamp gælder kun inden for samme sæson(år).

Du kan tilkøbe FlexCamp når du booker din ferie i vores online booking system

IKKE Flytbar

IKKE flytbar er din garanti for, at vi ikke flytter din reservation til en anden campingenhed. Kort sagt, så betyder det; at du beholder din plads (enhed).

Der opstår ind imellem situationer hvor vi af praktiske årsager flytter en reservation til en anden sammenlignelig enhed. Hvis man vil undgå dette og sikrer at få præcis den plads man har bestilt, skal man tilvælge Ikke Flytbar.

Du kan bestille IKKE flytbar når du booker din ferie i vores online booking system

 

Familiehytter

Overnatning

Priser

Restaurant